Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/214
Title: Lectures on the Course. Basics of speech communication theory
Authors: Tomash Vrabel
Mykhailo Poluzhyn
Врабель Томаш
Михайло Полюжин
Vrábely Tamás
Keywords: speech communication theory;communication model;theory;speech communication function;persuasion
Issue Date: 2006
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Ужгородського національного університету
Type: dc.type.educationalAid
Citation: М.М. Полюжин, Т.Т. Врабель: Lectures on the Course. Basics problems of speech communication theory. Ужгород, Редакційно-видавничий відділ Ужгородського національного університету, 2006. 136 с.
Abstract: У цьому курсі лекцій систематизовано і впорядковано викладено анг¬ лійською мовою історію виникнення, розвитку й сучасного стану теорії мо¬ вленнєвої комунікації, а також її зв'язок з іншими лінгвістичними дисциплі¬ нами, зокрема, прагматикою, соціолінгвістикою, психолінгвістикою та ін. Лекції викладено у логічному порядку - від елементів, моделей, аксіом, фу¬ нкцій комунікації до її семантичних та психологічних аспектів, зокрема, са¬ мооцінки, сприйняття, слухання, вирішення конфліктних ситуацій та пере¬ конливого мовлення. До кожної теми пропонується план та набір тестових завдань, які дають змогу студентам самостійно перевірити рівень своїх тео¬ ретичних знань не тільки з окремої лекції, але й з кожного її етапу. У кінці кожної лекції наводиться список літератури, який може бути використаний як для додаткового ознайомлення з тією чи іншою темою, так і при напи¬ санні курсових, дипломних і магістерських робіт. Призначена для студентів, аспірантів, викладачів і всіх тих, хто ви¬ вчає комунікацію у всіх її різновидах.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/214
Appears in Collections:Vrábely Tamás

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Speech communication theory.pdfМ.М. Полюжин, Т.Т. Врабель: Lectures on the Course. Basics problems of speech communication theory. Ужгород, Редакційно-видавничий відділ Ужгородського національного університету, 2006. 136 с.10.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.