Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/223
Title: Проблеми перекладу в міжкультурній комунікації
Authors: Врабель Томаш
Tomash Vrabel
Vrábely Tamás
Keywords: міжкультурна комунікація;глобалізація економіки;труднощі інтерпретації ідей;адекватний переклад;терміни;фразеологія;метафорична мова;непорозуміння
Issue Date: 2015
Type: dc.type.conferenceAnnouncement
Citation: In Міжнародний науковий вісник. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва: досвід Карпатського Єврорегіону» (4-5 червня 2015 р.). 2015. Спецвипуск 2 (11). с. 75-80.
Series/Report no.: Спецвипуск 2 (11)
Abstract: Abstract. The article deals with some peculiarities of intercultural business communication nowadays and discusses some difficulties in translating economic texts from English into Ukrainian. It reviews the absurd character of literal translation, the translators' ridiculous errors. The main requirement of translation is that it has to mean the same for its reader, as does the original for the native speaker. The author states that translation competence can and should be the aim of a separate academic discipline. In the process of teaching translation, we focus not on the difficulties of understanding, but on the difficulties of expressing the ideas of the original in the native language. As a result of incompatible lexical, syntactic and informative systems of the source and target languages, adequate translation requires applying a number of transformations. To develop the skills of adequate translation one needs to master the means of rendering grammar constructions, phraseological and lexical units from a foreign into a native language, and to quickly find the necessary equivalents in the process of translation. Terms are one of the most intricate areas of translation, especially the EU terminological system that is widely used in the official and business circles of Europe. We classify this terminology into five groups: 1) preferred words; 2) words that are close in meaning, but do not fully coincide with the Ukrainian terms; 3) lack of the lexical meaning in the Ukrainian culture; 4) lack of the lexical meaning in the Western culture; and 5) frequently confused words. Names of administrative bodies present another area of difficulty. The reasons for numerous errors include "false friends of the translator" as well as misunderstanding of idioms and phraseological units. The author comes to the conclusion that each language exists and develops according to its internal laws, has its own means and forms of expressing thoughts, as well as individual norms of the literary language. Thus, we are to translate not separate words or constructions, but the author's idea according to the style and structure of the target language.
Резюме. Стаття присвячена розгляду особливостей сучасної міжкультурної ділової комунікації і аналізу труднощів перекладу економічних текстів з англійської мови українською. У статті розглядається абсурдність буквальних перекладів, кумедність обмовок і помилок перекладачів. Головна вимога перекладу полягає у тому, що він повинен значити для носіїв перекладу те саме, що й вихідне висловлювання для носіїв мови. Автор зазначає, що перекладацька компетенція може і повинна бути метою окремої навчальної дисципліни. Під час навчання перекладу основна увага приділяється не труднощам розуміння, а труднощам вираження думок оригіналу рідною мовою. Внаслідок несумісності лексичної, синтаксичної та інформаційної системи вихідної та цільової мов адекватний переклад вимагає застосування цілої низки трансформацій. Для розвитку навичок і вмінь адекватного перекладу необхідно оволодіти засобами передачі граматичних конструкцій, фразеологізмів, лексичних одиниць з іноземної мови рідною і в процесі перекладу тексту швидко знаходити відповідні еквіваленти. Складними для перекладу є терміни, зокрема термінологічна система ЄС, яка широко використовується в офіційних і ділових колах Європи. Цю термінологію ми класифікуємо на п’ять груп: 1) слова, яким надається перевага; 2) слова, значення яких дуже близькі, але повністю не збігаються з українськими термінами; 3) повна відсутність значення слова в українській культурі; 4) повна відсутність значення слова у західній культурі; 5) слова, значення яких українці доволі часто невірно тлумачать. Нарешті, часто невірно тлумачать назви різних адміністративних структур. Причиною багатьох помилок є «хибні друзі перекладача» та нерозуміння ідіом і фразеологічних зворотів. Автор доходить висновку, що кожна мова існує й розвивається за своїми внутрішніми законами, має свої засоби й форми передачі думок, а також власні норми літературної мови. Відповідно, у перекладі варто перекладати не окремі слова або конструкції, а думку автора відповідно до стилю й будови цільової мови.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/223
ISSN: 2218-5348
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Vrábely Tamás

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrabely_T_Problemy_perekladu_v_mizhkulturnii_komunikatsii_2015.pdfIn Міжнародний науковий вісник. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва: досвід Карпатського Єврорегіону» (4-5 червня 2015 р.). 2015. Спецвипуск 2 (11). с. 75-80.12.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons