Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1150
Title: Сутність і зміст міждисциплінарної взаємодії як умови ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови
Other Titles: The relevance and content of interdisciplinary interaction as a condition of the effective formation of future bachelor’s professional identity in foreign language teaching
Сущность и содержание междисциплинарного взаимодействия как условия эффективного формирования профессиональной идентичности будущих бакалавров иностранного языка
Authors: Гнатик Каталін
Katalin Hnatyk
Hnatik Katalin
Keywords: майбутні бакалаври іноземної мови;студенти;міждисциплінарна взаємодія;взаємодія;міждисциплінарність;future bachelors in foreign language teaching;students;interdisciplinary cooperation;cooperation;interdisciplinary
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво СНУ ім. В. Даля
Type: dc.type.article
Citation: Гнатик Каталін: Сутність і зміст міждисциплінарної взаємодії як умови ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. In Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць. 2019. Випуск 6 (93). c. 73-82.
Series/Report no.: Випуск 6 (93)
Abstract: Резюме. У статті обґрунтовано необхідність організації міждисциплінарної взаємодії в підготовці майбутніх бакалаврів іноземної мови як умови ефективного формування професійної ідентичності студентів цієї спеціальності. Встановлено, що міждисциплінарна взаємодія заснована на інтеграції змісту кількох дисциплін, що мають достатньо чітку визначеність своїх предметних сфер і методологічних апаратів, дозволяють сформувати предмет їх вивчення таким чином, щоб освітні результати можна було модифікувати, транслювати і використовувати за допомогою спільних дидактичних засобів. Міждисциплінарна взаємодія передбачає врахування різноманітних зв’язків, які закладені в змісті і дидактичному потенціалі різних дисциплін, що вивчаються майбутніми бакалаврами іноземної мови. Аналіз навчальних планів і робочих програм, згідно з якими здійснюється підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови, засвідчив, що в основі методології навчальних дисциплін лежить принцип взаємодії, що визначає їх взаємопроникнення та взаємозумовленість. Одним із об’єктів окресленої міждисциплінарної взаємодії є іноземна мова (англійська), інтегрована в базові дисципліни, які вивчаються майбутніми бакалаврами іноземної мови. Узагальнено, що ефективне формування у майбутніх бакалаврів іноземної мови професійної ідентичності зумовлене загальнокультурними і професійними компетенціями і неможливе в рамках засвоєння лише однієї дисципліни. Тому в процесі професійної підготовки студентів означеної спеціальності необхідно використовувати міждисциплінарний підхід, реалізація якого забезпечується міждисциплінарною взаємодією.
Abstract. In the article the necessity of organization of interdisciplinary cooperation is reasonable for preparation of future foreign language bachelors as a condition of the effective forming of students’ professional identity in this area. It is set that interdisciplinary cooperation is based on integration of maintening few disciplines. The subject spheres and methodological tools are defined and scientifically grounded in the article. Using these principles educational results can be modified. Interdisciplinary cooperation envisages taking into account of various connections, including didactics potentials studied by the future bachelors. The analysis of curricula and course programmes has shown that there are some principles related to interdisciplinary cooperation defined in educational disciplines in bachelor’s programme. The foreign language (English) is an outlined form of interdisciplinary cooperation, integrated as a basic discipline that is studied by the future bachelors. Generally the effective way of forming the future bachelors’ professional identity in foreign language is applying interdisciplinary cooperation, but not only in one discipline. Therefore in the process of students’ professional preparation it is necessary to use interdisciplinary approach provided by interdisciplinary cooperation. It is underlined that the use of interdisciplinary connections will assist forming future bachelors’ professional identity in foreign language teaching. It is a key factor to comprehend and understand students’ difficulties and integral perception in their surroundings.
Резюме. В статье обоснована необходимость организации междисциплинарного взаимодействия в подготовке будущих бакалавров иностранного языка как условия эффективного формирования профессиональной идентичности студентов этой специальности. Установлено, что междисциплинарное взаимодействие основано на интеграции нескольких дисциплин, имеющих достаточно четкую определенность своих предметных сфер и методологических аппаратов, которые позволяют сформировать предмет их изучения таким образом, чтобы образовательные результаты можно было модифицировать и использовать с помощью совместных дидактических средств.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1150
ISSN: 2220-6310 (Print)
2707-7292 (Online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Hnatik Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnatik_K_Sutnist_i_zmist_mizhdystsyplinarnoi_vzaiemodii_2019.pdfГнатик Каталін: Сутність і зміст міждисциплінарної взаємодії як умови ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. In Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць. 2019. Випуск 6 (93). c. 73-82.379.81 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons