Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1151
Title: Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови
Other Titles: The structure of future bachelors’ professional identity in foreign language teaching
Authors: Гнатик Каталін
Katalin Hnatyk
Hnatik Katalin
Keywords: ідентичність;професійна ідентичність;структура;компонент;критерій;показник;майбутні бакалаври іноземної мови;identity;professional identity;structure;component;criterion;indicator;future bachelors of foreign language
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Type: dc.type.article
Citation: Гнатик Каталін: Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. In Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 73., Том 1. c. 58-61.
Series/Report no.: Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи;Випуск 73., Том 1.
Abstract: Резюме. У статті здійснено структурний аналіз професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Установлено, що в сучасній науці термін “структура” пов’язують із системою та організацією. Система в цьому разі розглядається в більш широкому сенсі та характеризує всю гаму проявів об’єкта: його будову, функції, зв’язки тощо. Структура відображає те, що залишається відносно незмінним за різних змін системи. Констатовано, що під критеріями ефективності формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови розуміють сукупність ознак, які характеризують конкретний аспект досліджуваного феномена. Показниками вимірювання ефективності такого процесу є кількісні та якісні характеристики сформованості ознак, які вивчаються та вимірюються. З метою максимізації об’єктивності, ефективності й результативності процесу визначення структурних частин професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови використано низку методів наукового дослідження: аналіз нормативних документів, наукових публікацій, дисертаційних досліджень, спостереження за майбутніми бакалаврами іноземної мови в навчально-виховному процесі, бесіди, анкетування, тестування, аналіз навчальної документації, експертна оцінка відповідно до розроблених критеріїв і показників, а також діагностичні методики. Задля визначення структури професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови в дослідженні за певними критеріями, що допоможуть налагодити зв’язки між усіма чинниками досліджуваного феномена, виокремлено компоненти, які мають відповідні якісні прояви − показники, що висвітлюють і розкривають зміст процесу формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Аналіз та узагальнення окреслених літературних джерел дає змогу уточнити сутність компонентів досліджуваного феномена. Такими компонентами є аксіологічно-мотива-ційний, когнітивний, комунікативно-мовний, рефлексивний.
Abstract. The article analyzes future bachelors’ professional identity in foreign language teaching. In modern science, the term “structure” is found to be associated with system and organization. In this case, the system is considered more broadly and characterizes the whole range of manifestations of the object: its structure, functions, communications and more. The structure reflects what remains relatively unchanged with different system changes. It is stated that under the criteria of effectiveness of formation of future bachelors’ professional identity in foreign language teaching is a set of features that characterize a particular aspect of the phenomenon under study. Indicators of measuring the effectiveness of such a process are the quantitative and qualitative characteristics of the formation of features that are studied and measured. In order to maximize the objectivity, efficiency and effectiveness of the process of determining the structural parts of professional identity, a number of methods of scientific research were used: analysis of normative documents, scientific publications, dissertation research, observation of future bachelors and learning a language, questionnaire, testing, analysis of educational documentation, expert evaluation according to the developed criteria and indicators, as well as the diagnosis exact methods. The structure of future bachelors’ professional identity was determined in the study by certain criteria. It helps to establish connections among all factors of the phenomenon and the components with appropriate qualitative manifestations – indicators. They highlight and reveal the content of the process of professional formation of professionalism. The analysis and generalization of the identified literary sources makes it possible to clarify the essence of the components of the phenomenon under study. These components are: axiological, motivational, cognitive, communicative, reflexive.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1151
ISSN: 2311-5491
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Hnatik Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnatik_K_Struktura_profesiinoi_identychnosti_maibutnikh_2020.pdfГнатик Каталін: Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. In Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 73., Том 1. c. 58-61.316.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons