Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1189
Title: Методи і форми організації гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі
Other Titles: Methods and forms of humanitarian education in the schools of the Pidkarpatska Rus
Authors: Депчинська Іветта
Depchynska Ivetta
Depcsinszka Ivett
Keywords: Підкарпатська Русь;школа;гуманітарна освіта;методи;форми організації навчання
Issue Date: 2016
Publisher: Ужгородський національний університет
Type: dc.type.article
Citation: Депчинська Іветта: Методи і форми організації гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі. In Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Збірник наукових праць. 2016. Випуск 1 (38). с. 112-115.
Series/Report no.: Серія: Педагогіка. Соціальна робота;Випуск 1 (38)
Abstract: Резюме. Методи і форми реалізації змісту гуманітарної освіти покликані забезпечити формування світогляду особистості на основі: розвитку знань про себе, суспільство, світ, набуття досвіду емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, в основі якого, насамперед, розуміння життєвих вартостей. Гуманітарне знання, яке покликане формувати моральність, людяність, толерантність відіграє доленосне значення як у житті окремої людини, так і у житті суспільства загалом. Тому важливою є проблема добору методів і форм засвоєння учнями системи гуманітарного знання в школі.
Abstract. Methods and forms of realization of the content of humanitarian education are designed to ensure the formation of the worldview of the individual on the basis of: development of knowledge about themselves, society, world, gaining experience of emotional and value attitude to the environment, based primarily on understanding life values. Humanitarian knowledge, which is designed to shape morality, humanity, tolerance plays a crucial role in the life of an individual and in society as a whole. Therefore, the problem of selection of methods and forms of assimilation by students of the system of humanitarian knowledge at school is important.
Резюме. Методы и формы реализации содержания гуманитарного образования призваны обеспечить формирование мировоззрения личности на основе: развития знаний о себе, общество, мир, приобретения опыта эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, в основе которого, прежде всего, понимание жизненных ценностей. Гуманитарное знание, которое призвано формировать нравственность, человечность, толерантность играет судьбоносное значение как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества в целом. Поэтому важной является проблема отбора методов и форм усвоения учащимися системы гуманитарного знания в школе.
Description: У статті розкриваються організаційні засади реалізації змісту гуманітарної освіти в школах Закарпаття в період 1919-1939 рр. У науковій розвідці показано, що в розробці методів і форм навчання міжвоєнного періоду на Підкарпатській Русі було багато пошуків та новаторських ідей. Те, що ці проблеми були поставлені та широко обговорювалися на сторінках періодичних видань, сприяло розвитку змісту гуманітарної освіти Підкарпатської Русі.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1189
ISSN: 2524-0609
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Depcsinszka Ivett

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody i formi (1).pdfДепчинська Іветта: Методи і форми організації гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі. In Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Збірник наукових праць. 2016. Випуск 1 (38). с. 112-115.433.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons