Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/125
Title: Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови
Authors: Hnatik, Katalin
Keywords: ідентичність;професійна ідентичність;структура;компонент;критерій;показник;майбутні бакалаври іноземної мови
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Type: Article
Series/Report no.: Науковий часопис національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова;Серія 5 Випуск 73 Том 1
Abstract: У статті здійснено структурний аналіз професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Уста¬новлено, що в сучасній науці термін “структура” пов’язують із системою та організацією. Система в цьому разі розглядається в більш широкому сенсі та характеризує всю гаму проявів об’єкта: його будову, функції, зв’язки тощо. Структура відображає те, що залишається відносно незмінним за різних змін системи. Констатовано, що під критеріями ефективності формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іно¬земної мови розуміють сукупність ознак, які характеризують конкретний аспект досліджуваного феномена. Показ¬никами вимірювання ефективності такого процесу є кількісні та якісні характеристики сформованості ознак, які вивчаються та вимірюються. З метою максимізації об’єктивності, ефективності й результативності процесу визначення структурних частин професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови використано низку методів наукового дослідження: аналіз нормативних документів, наукових публікацій, дисертаційних досліджень, спостереження за майбутніми бака-лаврами іноземної мови в навчально-виховному процесі, бесіди, анкетування, тестування, аналіз навчальної докумен¬тації, експертна оцінка відповідно до розроблених критеріїв і показників, а також діагностичні методики. Задля визначення структури професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови в дослідженні за певними кри¬теріями, що допоможуть налагодити зв’язки між усіма чинниками досліджуваного феномена, виокремлено компонен¬ти, які мають відповідні якісні прояви − показники, що висвітлюють і розкривають зміст процесу формування про¬фесійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Аналіз та узагальнення окреслених літературних джерел дає змогу уточнити сутність компонентів досліджуваного феномена. Такими компонентами є аксіологічно-мотива¬ційний, когнітивний, комунікативно-мовний, рефлексивний
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/125
ISSN: 2311-5491
Appears in Collections:Hnatik Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdfНауковий часопис національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 73. – Том 1. с. 58-61.295.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.