Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1381
Title: Формування екологічної культури фахівців
Other Titles: Formation of ecological culture of professionals
Authors: Біда Олена
Bida Olena
Зорочкіна Тетяна
Zorochkina Tetiana
Орос Ільдіко
Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Кучай Олександр
Kucsáj Olekszandr
Kuchai Oleksandr
Чичук Антоніна
Chychuk Antonina
Кучай Тетяна
Kucsáj Tetjána
Kuchai Tetiana
Keywords: культура;екологічна культура;студенти;основні елементи культури;збереження та зміцнення здоров’я;педагогічні умови
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Type: dc.type.collaborative
Citation: In Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. Випуск 3., Частина 2. с. 3-9.
Series/Report no.: Серія «Педагогіка»;Випуск 3., Частина 2.
Abstract: Резюме. Розкрито основи формування екологічної культури у молоді. Вчені дедалі частіше говорять не просто про навчання молодого покоління, а про екологічну освіту як індивідуальний процес розвитку особистості. Культура є комплексом суб’єктивацій і об’єктивацій, які обов’язково мають засвоюватися у процесі кроскультурної освіти та використовуватися у повсякденній орієнтації. Найважливіша функція культури – це те, що вона є способом, за допомогою якого суспільства вирішують проблеми. У статті доведено, що культура складається із чотирьох основних елементів, таких як поняття (концепти), відносини, цінності, правила та норми. Кожна із цих складових частин виконує надзвичайно важливу роль у створенні культурного іміджу й екологічної освіти фахівців. Окреслено державні програми, державні документи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя молоді, що одним із головних завдань освіти визначають виховання свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Доведено, що робота зі здоров’язбережувальної діяльності студентів має об’єднувати два взаємопов’язані складники: 1) прийняття ними цінностей здорового способу життя (пропагувальну складова частина); 2) здобуття ними знань і набуття умінь і навичок, необхідних для самостійного виконання вимог і передачі знань студентам у майбутній професійні діяльності (змістовно-інформаційна і практична площини). Вивчення стану проблеми у сучасних наукових дослідженнях дозволило сформулювати, конкретизувати та науково обґрунтувати педагогічні умови ефективної здоров’язбережувальної діяльності студентів у освітньому процесі ЗВО.
Abstract. The article lights up the basics of formation of ecological culture in youth. Scientists are increasingly talking not just about the education of the younger generation, but about environmental education as an individual process of personal. development. Culture is a complex of subjectivations and objectifications that must be assimilated in the process of cross-cultural education and used in everyday orientation. The most important function of culture is that it is the way in which societies solve problems. The article proves that culture consists of four main elements: concepts, attitudes, values, rules and norms. Each of these components has an extremely important role in creating the cultural image and environmental education of professionals. The most important function of culture is that it is the way in which society solves problems. Taking into account modern world tendencies, formation of ecological culture in youth acquires special value in Ukraine. State programs, state documents aimed at promoting a healthy lifestyle of young people are outlined, which one of the main tasks of education is to cultivate a conscious attitude to one’s own health and the health of others, to form hygienic skills and principles of a healthy lifestyle, to preserve and promote health. It is proved that work on health-preserving activity of students should unite two interconnected components: 1) acceptance by them of values of a healthy way of life (propaganda component); 2) their acquisition of knowledge and acquisition of skills and abilities necessary for independent fulfillment of requirements and transfer of knowledge to students in future professional activities (content-informational and practical level). The study of the state of the problem in modern scientific research has allowed to formulate, specify and scientifically substantiate the pedagogical conditions of effective health activities of students in the educational process of free economic education.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1381
ISSN: 2786-4758 (Print)
2786-4766 (Online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bida Olena
Kucsáj Tetjána
Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bida_O_Orosz_I_Kucsaj_T_Formuvannia_ekolohichnoi_kultury_fakhivtsiv_2021.pdfIn Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. Випуск 3., Частина 2. с. 3-9.361.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons