Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1399
Title: Складники підприємницької компетентності майбутніх педагогів
Other Titles: Components of entrepreneurial competence of future teachers
Authors: Біда Олена
Bida Olena
Орос Ільдіко
Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Чичук Антоніна
Chychuk Antonina
Гончарук Віталій
Goncharuk Vitaliy
Keywords: підприємницька компетентність;майбутні педагоги;найновіші форми роботи;реалізація здатностей;складові підприємницької компетентності;розвиток підприємницької компетентності;практичний досвід підприємницької діяльності;форми навчання
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Type: dc.type.researchArticle
Citation: In Acta Paedagogiсa Volynienses. 2021. Випуск 4. с. 28-33.
Series/Report no.: ;Випуск 4.
Abstract: Резюме. У статті підприємливість розглядається з точки зору властивостей особистості індивіда та його здатності до управління роботою команди або колективу. Підприємницька компетентність проявляється у здатності індивіда перетворювати ідеї в дію; вона охоплює творчість, інноваційність та прийняття ризику, як і здатність планувати і управляти проєктами для досягнення певної мети. Доведено, щоб формування підприємницької компетентності було успішним варто використовувати найновіші форми роботи, зокрема тренінги: бізнес-тренінги, управлінські, лідерські та корпоративні тренінги. Підготовка майбутнього педагога повинна включати як формування системи знань та вмінь з обраного фаху, так і розвиток якостей особистості. Підприємницька компетентність передбачає реалізацію здатностей, які розкриті у статті. Розгляд структури підприємницької компетентності служить визначенню провідних завдань і змісту її формування, який повинен характеризуватися спрямованістю на створення умов до самореалізації, саморозвитку, для становлення самобутньої особистості, готової до вирішення життєво важливих проблем. Структуру підприємницької компетентності складають компоненти, що описані у статті. Представлений перелік складових підприємницької компетентності майбутніх педагогів уможливлює конкретизацію педагогічних умов і створення програми розвитку підприємницької компетентності, спрямованої на накопичення практичного досвіду підприємницької діяльності. Серед форм навчання потрібно надавати перевагу залученню студентів до розроблення планів підприємницької діяльності, відпрацювання навичок створення бізнес-проєктів з метою формування підприємницького мислення у процесі планування розвитку комерційних підприємств та у співпраці з підприємцями; моделюванню фрагментів підприємницької діяльності під час науково-дослідної роботи, магістерської практики, розробки курсових та інших навчальних проєктів.
Abstract. In the article, entrepreneurship is considered in terms of personality traits of the individual and his ability to manage the work of a team or team. Entrepreneurial competence is manifested in the ability of the individual to turn ideas into action; it encompasses creativity, innovation, and risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects to achieve a specific goal. It has been proven that the formation of entrepreneurial competence was successful and should use the latest forms of work, including training: business training, management, leadership and corporate training. The training of the future teacher should include both the formation of a system of knowledge and skills in the chosen specialty, and the development of personality qualities. Entrepreneurial competence involves the realization of abilities that are disclosed in the article. Consideration of the structure of entrepreneurial competence serves to define the leading tasks and the content of its formation, which should be characterized by the focus on creating conditions for self-realization, self-development, to become an original personality, ready to solve vital problems. The structure of entrepreneurial competence consists of the components described in the article. The presented list of components of entrepreneurial competence of future teachers makes it possible to specify the pedagogical conditions and create a program for the development of entrepreneurial competence, aimed at gaining practical experience of entrepreneurial activity. Among the forms of education it is necessary to give preference to involving students in the development of business plans, practice skills of creating business projects in order to form entrepreneurial thinking in the process of planning the development of commercial enterprises and in cooperation with entrepreneurs; modeling of fragments of entrepreneurial activity during research work, master's practice, development of course and other educational projects.
Description: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/pedagogy/issue/view/23
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1399
ISSN: 2786-4693 (Print)
2786-4707 (Online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bida Olena
Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bida_O_Orosz_I_Chychuk_A_Skladnyky_pidpryiemnytskoi_kompetentnosti_maibutnikh_2021.pdfIn Acta Paedagogiсa Volynienses. 2021. Випуск 4. с. 28-33.282.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons