Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1598
Title: Методика обліку та аналіз факторингових операцій в системі управління
Other Titles: A faktoring-műveletek számvitelének és elemzésének módszertana az irányítási rendszerben
Authors: Ганусин Андріяна
Hanuszin Andriána
Hanusin Andriana
Keywords: методика обліку;системa управління;faktoring-műveletek;irányítási rendszer
Issue Date: 2021
Publisher: Számvitel és Auditálás Tanszék
Type: dc.type.bachelor
Citation: Ганусин Андріяна: Методика обліку та аналіз факторингових операцій в системі управління. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 98 р.
Abstract: Актуальність теми. На сьогодні факторинг є відносно новим продуктом фінансового ринку України. Проте, він швидко набуває популярності, адже за допомогою факторингу підприємства, які виступають факторантами, здатні вирішити головну проблему, з якою вони зустрічаються постійно під час здійснення своєї основної діяльності – нестачею обігових коштів. Цей продукт приносить користь факторам, тобто установам та організаціям, які надають факторингові послуги у вигляді доходів від факторингових операцій. Факторинг допомагає керувати дебіторською заборгованістю, так як підприємства не в змозі забезпечити вчасне її погашення, а також часто надають свої послуги чи реалізують продукцію в кредит. Дослідженням поняття «факторингу» і методики обліку та аналізу факторингових операцій займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Говорушко Т. А., Бутинець Ф. Ф., Внукова Н. М.,Семенихин Р. Б., Гутко Л.М., Кокс А. Н. і МакКензі Дж. А., Форман М., Гілбертта Дж., Селінджер Ф., Макарович В. К., Дмітрієв А. А., Є.В Склеповий та інші. Проте, на сьогоднішній день не сформовано єдиного визначення поняття «факторинг». Також не існує єдиної думки, яка стосується відображення факторингових операцій в бухгалтерському обліку та їх аналіз. На практиці виникає багато невирішених питань щодо облікового відображення факторингових операцій та їх аналіз, що підкреслює актуальність теми та необхідність поглиблених досліджень. Мета кваліфікаційної роботи полягає у теоретичному та практичному обґрунтуванні методики обліку та аналіз факторингових операцій в системі управління. Для досягнення поставленої мети виокремленні наступні завдання: - ознайомитися з економічним змістом факторингових операцій в системі управління; - розглянути нормативно-правове забезпечення обліку факторингових операцій в сучасних умовах господарювання; - визначити місце та роль аналізу факторингових операцій в ринкових умовах господарювання; - надати організаційно-економічну характеристику АТ «ОТП БАНК»; - дослідити методику бухгалтерського обліку факторингових операцій у фактора та факторанта; - запропонувати напрями удосконалення облікового відображення факторингових операцій в системі управління; - ознайомитися з методами аналізу ефективності факторингових операцій в системі управління; - проаналізувати зарубіжний досвід та вітчизняну практику факторингових операцій. Об’єктом дослідження виступають факторингові операції АТ "ОТП Банк". Предметом дослідження є теоретичні та практичні підходи облікового відображення факторингових операцій та їх аналіз в системі управління. Методи дослідження. В процесі написання роботи використовувалися наступні методи пізнання: індукція та дедукція, за допомогою яких нами визначено загальні тлумачення стосовно обліку та аналізу факторингових операцій в системі управління, групування і порівняння – для визначення та уточнення бухгалтерської сутності обліку та аналізу факторингових операцій в системі управління. В роботі використано методи зіставлення і спостереження та описовий метод. Також застосовувався метод аналізу та узагальнення, який сприяв формуванню власної думки стосовно кожного розглянутого питання. Отримані результати полягають в обґрунтуванні впровадження нової послуги – факторингу на фінансовому ринку України, як дієвого інструменту вирішення проблеми боргових зобов’язань та систематизації і узагальненні методичних аспектів обліку і аналізу факторингових операцій в сучасних умовах господарювання. Практичне значення одержаних результатів роботи. За результатами дослідження сформовано напрямки вдосконалення методики обліку і аналізу ефективності факторингових операцій. Рекомендації та пропозиції, викладені в кваліфікаційній роботі, спрямовані на використання в практичній діяльності суб’єктів господарської діяльності. Інформаційною базою даного дослідження є: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законі України « Про банки та банківську діяльність», Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг», Податковий кодекс України, Цивільний кодекс України, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Господарський кодекс України та інші законодавчі акти та нормативно-правові акти Національного банку України, наукові статті, наукова, навчальна та довідкова література, матеріали АТ "ОТП Банк". Структура кваліфікаційної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. В розділі І розкрито економічний зміст факторингових операцій в системі управління, розглянуто нормативно-правове забезпечення обліку факторингових операцій в сучасних умовах господарювання, визначено місце та роль аналізу факторингових операцій в ринкових умовах господарювання. В розділі ІІ окреслено організаційно-економічну характеристику АТ «ОТП БАНК», досліджено методику бухгалтерського обліку факторингових операцій у фактора та факторанта та запропоновано напрями удосконалення облікового відображення факторингових операцій в системі управління. В розділі ІІІ здійснено аналіз ефективності факторингових операцій та проаналізовано зарубіжний досвід та вітчизняну практику факторингових операцій. Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження обговорювались та отримали позитивну оцінку на науково-практичній конференції "Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права" в м. Полтава, 28 квітня 2021 р., на якій було представлено доповідь на тему «Економічний зміст факторингових операцій в системі управління підприємствами для цілей їх облікового відображення». Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано в співавторстві тези доповіді: Макарович В.К., Ганусин А.А. Економічний зміст факторингових операцій в системі управління підприємствами для цілей їх облікового відображення. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 квітня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. C.60-62
A téma aktualitása. Jelenleg a faktoring viszonylag új termék az ukrajnai pénzügyi piacon. Ezért, gyors népszerűségnek örvend, mivel az gazdálkodó egység a faktoring segítségével, amelyek faktoránt ként vannak jelen képesek megoldani azon problémát, amellyel fő tevékenységük során folyamatosan szembesülnek - aműködőtőke hiányával. Ez a termék előnyös a faktoringot igénybe vevőfaktoroknak, azaz azoknak az intézményeknek és szervezeteknek, amelyek faktoring szolgáltatásokat nyújtanak faktoring műveletekből származó jövedelem formájában. A faktoring segít a vevőkövetelések kezelésében oly módon, hogy ha a vállalkozások nem képesek időben visszafizetni tartozásaikat, emellett gyakran nyújtják saját szolgáltatásaikat vagy termékeiket hitel fejében értékesítik. A ”faktoring” fogalmának és a faktoring műveletek számviteli, valamint módszertani tanulmányozásával a következő hazai és külföldi szakemberek foglalkoztak: Govorushko T.A., Butynets F.F., Vnukova N.M., Semenikhin R.B.,Gutko L.M., Cox A.N. és McKenzie J.A., Foreman M., Gilbert J., Salinger F.,Makarovich V.K., Dmitriev A.A., Sklepovy E.V. és mások. Azonban mindmáig nincs egyetlen pontos meghatározása a "faktoringnak". Nincs egyetértés abban sem, hogy a faktoring műveletek hogyan tükröződnek a számvitelben és azok elemzésében. A gyakrolatban sok megoldatlan kérdés merül fel a faktoring műveletek elszámolásával és elemzésével kapcsolatban, amely hangsúlyozza a téma aktualitását és a mélyebbre szántó kutatás szükségességét. A szakdolgozat célja a faktoring műveletek elméleti és gyakorlati módszereinek megalapozása a könyvelésben és azok elemzésében a vállalatirányítás rendszerében. E cél elérése érdekében a következő feladatokat határozandóak meg: - megismerkedni a faktoring műveletek gazdasági tartalmával a vállalatirányítás rendszerében; - mérlegelni a faktoring ügyletek szabályozási és jogi támogatását a modern üzleti körülmények között; - a faktoring ügyletek elemzésének helyének és szerepének piaci körülmények közötti meghatározása; - az OTP Bank Nyrt. szervezeti és gazdasági jellemzőinek ismertetése; - a faktor és a faktorátor faktorszámolási műveleteinek elszámolási módjának tanulmányozása; - javaslatok tétele a faktoring műveletek könyvelésének javítására a vállalatirányítás rendszerében; - ismertetni a faktoring műveletek hatékony elemzésének módszereit a vállalatirányítási rendszerben; - a faktoring műveletek külföldi tapasztalatainak és hazai gyakorlatának elemzése. A szakdolgozat objektuna - a OTP Bank Nyrt. faktoring műveletei. A kutatás tárgya - a faktoring műveletek elszámolásának elméleti és gyakorlati megközelítése és elemzése a vállalirányítás rendszerében. A kutatás elvégzésének folyamatában a következő kutatási módszerek voltak alkamazandók: indukció és dedukció, amelyekkel általános értelmezéseket határoztunk meg a vállalatirányítás rendszerében szereplő faktoring műveletek könyvelésével és elemzésével, csoportosítással és összehasonlítással - a számvitel számviteli lényegének meghatározása és tisztázása érdekében, valamint a faktoring műveletek elemzése az vállalatirányítás rendszerének érdekében. A kutatásban az összehasonlítás és megfigyelés módszereit, valamint a leíró módszer voltalkalmazva. Az elemzés és az általánosítás módszere is adaptálva volt, amely minden véleményezett kérdésben elősegítette a saját vélemény kialakítását. A kapott eredmények megalapozzák egy új szolgáltatás, a faktoringolás bevezetését Ukrajna pénzügyi piacára, amely hatékony eszköz az adósság problémájának megoldására és az adósság rendszerezésére, valamint a számvitelimódszertani szempontok általánosítására és a faktoring műveletek elemzésére a modern üzleti körülmények között. A kutatási eredmények gyakorlati jelentősége. A kutatás eredményei alapján megfogalmazásra került a számviteli módszerek fejlesztési irányai és a faktoring műveletek hatékonyságának elemzése. Az szakdolgozatban megfogalmazott ajánlások és javaslatok célja az vállalkozások üzleti gyakorlatában történő alkalmazás. Ezen a szakdolgozat információs bázisát a következő normatív-jogi dokumentumok képezték: Ukrajna törvénye "A számvitelről és pénzügyi beszámolókról Ukrajnában", Ukrajna törvénye "A pénzügyi szolgáltatásokról és a pénzügyi szolgáltatások piacának állami szabályozásáról", Ukrajna törvénye „Abankokról és banki tevékenységekről”, Ukrajna törvénye "Ukrajna csatlakozásáról az UNIDROIT nemzetközi faktoringról szóló egyezményéhez", UkrajnaAdókódexe, Ukrajna Polgári Törvénykönyve, Nemzeti Számviteli Standardok,Ukrajna Kereskedelmi Törvénykönyve, valamint az Ukrán Nemzeti Bank egyébjogszabályai és rendeletei, tudományos cikkek, kutatások, ismeretterjesztő értekezések és szakirodalmak, OTP Bank Nyrt. adatai. A szakdolgozat felépítése. A kutatás a következő elemeket tartalmazza: bevezetés, három fejezet, következtetések, felhasznált irodalom és mellékletek. Az első fejezet feltárja a faktoring műveletek gazdasági tartalmát a vállalatirányítás rendszerében, figyelembe veszi a faktoring műveletek elszámolásának szabályozási és jogi támogatását a modern üzleti körülmények között, meghatározza a faktoring műveletek elemzésének helyét és szerepét a szolgáltatások piacán. A második fejezet feltárja az OTP Bank Nyrt. szervezeti és gazdasági jellemzőit, megvizsgálja a faktor és a faktorát faktoring műveleteinek elszámolásának módját, és javaslatokat szorgalmaz a faktoring műveletek számvitelének javítására az vállalatirányitás rendszerében. A harmadik fejezet elemzi a faktoring műveletek hatékonyságát, valamint megvizsgálja a faktoring műveletek külföldi tapasztalatait és hazai gyakorlatát. A kutatási eredmények. A szakdolgozat főbb eredményei megvitatásra került és pozitív elbírálásban részesült a „Gazdaság, számvitel, pénzügy és jog aktuális problémái” című tudományos-gyakorlati konferencián, Poltavában, 2021.április 28-án, amely bemutatásra került a kutatás a „Faktoring műveletek gazdasági tartalma a vállalkozások vezetői rendszerében a számviteli kimutatásokban". Publikációk. A szakdolgozat egy társszerzőségben megjelent tanulmány eredményeit is magába foglalja: Makarovich V.K., Hanuszin A.A. Faktoring műveletek gazdasági tartalma a vállalkozások vezetői rendszerében a számviteli kimutatásokban. A közgazdaságtan, a számvitel, a pénzügy és a jog aktuális kérdései: nemzetközi tudományos-gyakorlati konferencia (Poltava, 2021. április 28.) 2. rész. Poltava: CFEND, 2021. 1. rész, 60-62 o.
Description: A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1598
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
Appears in Collections:Számvitel és auditálás tanszék

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanuszin_Andriána_2.pdfГанусин Андріяна: Методика обліку та аналіз факторингових операцій в системі управління. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 98 р.1.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons