Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2240
Title: Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні
Other Titles: The Conceptual Principles for Ensuring the Financial Security of Joint Stock Companies in Ukraine
Authors: Пойда-Носик Ніна
Poyda-Nosyk Nina
Pojda-Noszik Nina
Бачо Роберт
Robert Bacho
Bacsó Róbert
Потокі Габор
Gabor Pataki
Pataki Gábor
Макарович Вікторія
Vyktorya Makarovych
Makarovics Viktória
Keywords: концептуальні засади;фінансова безпека;акціонерні товариства;система забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств;conceptual principles;financial security;joint stock companies;system for ensuring the financial security of joint stock companies
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Лібуркіна Л. М.
Type: dc.type.article
Citation: Пойда-Носик Н., Бачо Р., Потокі Г., Макарович В.: Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. In Бізнес Інформ. 2021. № 8. с. 162-172.
Series/Report no.: ;№ 8.
Abstract: Резюме. Мета статті полягає у визначенні концептуальних засад розробки системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств (АТ) в Україні, що сприятиме підвищенню рівня капіталізації та безпеки як лістингових компаній, так і фондового ринку в цілому. Теоретико-методологічною основою є фундаментальні положення економічної та інституціональної теорії, теорії безпеки, системного аналізу із застосуванням таких загальнонаукових методів пізнання економічних явищ і процесів, як теоретичне узагальнення, синтез, індукція та дедукція. У статті обґрунтовано теоретико-методологічні основи розробки концептуальних засад системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. З метою дослідження реалізації підходів держави до забезпечення національної фінансової безпеки та розвитку ринків капіталу проаналізовано документи стратегічного характеру в Україні та встановлено невідповідність між цільовими індикаторами та формулюваннями стратегічних цілей. Сформовано та доведено комплекс гіпотез, обґрунтовано підходи та принципи концепції формування системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств з урахуванням особливостей державного регулювання сфери фінансової безпеки. Розроблена концепція базується на новому науковому підході до пошуку шляхів удосконалення системи фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. Реалізація запропонованих концептуальних засад у підсумку дозволить досягти очікуваних результатів, зміцнить фінансову безпеку АТ, зробить їх більш стійкими до системних криз, дозволить створити стабільну базу для їх довгострокового розвитку.
Abstract. The article is aimed at defining the conceptual principles for the development of a system for ensuring the financial security of joint stock companies (JSC) in Ukraine, which will contribute to increasing the level of capitalization and security of both listing companies and the stock market as a whole. The theoretical and methodological basis are fundamental provisions of both economic and institutional theory, security theory, system analysis using such general scientific methods of cognition of economic phenomena and processes as theoretical generalization, synthesis, induction, and deduction. The article substantiates the theoretical and methodological bases for the development of conceptual principles of the system of ensuring the financial security of joint stock companies in Ukraine. In order to research the implementation of the State’s approaches to ensuring the national financial security and the capital markets development, strategic documents in Ukraine were analyzed and an inconsistency between target indicators and formulations of strategic goals were determined. A complex of hypotheses is formed and proved, approaches and principles of the conception of forming a system for ensuring the financial security of joint stock companies are substantiated, taking into account the peculiarities of the State regulation of the financial security sphere. The developed conception is based on a new scientific approach to searching ways to improve the financial security system of joint stock companies in Ukraine. It can be concluded that implementation of the proposed conceptual bases will allow the achievement of the expected results, strengthen the financial security of JSC, make them more resistant against system crises, and create a stable basis for their long-term development.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2240
ISSN: 2222-4459 (Print)
2311-116X (Online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bacsó Róbert
Makarovics Viktória
Pataki Gábor
Pojda-Noszik Nina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pojda_Noszik_N_Bacso_R_Pataki_G_Makarovics_V_Kontseptualni_zasady_zabezpechennia_2021.pdfПойда-Носик Н., Бачо Р., Потокі Г., Макарович В.: Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. In Бізнес Інформ. 2021. № 8. с. 162-172.413.39 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons