Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/504
Title: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Other Titles: Theoretical and methodical foundations of prospective foreign language teacher preparation in the universities of the USA
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: іншомовна педагогічна освіта;професійна підготовка вчителів іноземних мов;майбутній учитель;система;освітня програма;фахова компетентність;дидактичні підходи;університет;США
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Type: dc.type.thesis
Citation: Леврінц Маріанна: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-Хмельницький національний університет, Берегове-Хмельницький, 2020. 41 с.
Abstract: Резюме. У дисертації здійснено системний аналіз професійної підготовки вчителів ІМ в університетах США, схарактеризовано теоретичні, дидактичні й організаційні особливості функціонування іншомовної педагогічної освіти у США, обґрунтовано можливості використання прогресивного досвіду досліджуваної країни у вітчизняній практиці підготовки вчителів ІМ. У дослідженні проаналізовано сутність професійної підготовки вчителів ІМ у США, виявлено ключові методологічні положення, що зумовлюють тенденції розвитку і функціонування системи підготовки вчителів ІМ у США, особливості формування фахової компетентності майбутніх учителів ІМ, організаційні умови і дидактичні підходи у підготовці вчителів галузі іншомовної освіти у США. Виявлено подібні й відмінні риси систем підготовки вчителів ІМ в університетах України і США, на основі чого запропоновано шляхи поліпшення вітчизняної галузі іншомовної педагогічної освіти з урахуванням інноваційних ідей досвіду США. Розроблено авторську класифікацію моделей підготовки вчителів ІМ. Розглянуто підходи до формування фахової компетентності майбутніх учителів ІМ в університетах США. Окреслено дидактичні підходи до формування іншомовної комунікативної, методичної, культурологічної та науково-дослідницької компетентностей майбутніх учителів ІМ у педагогічній теорії і практиці США. Схарактеризовано сучасний стан іншомовної освіти США. Здійснено докладне вивчення підходів до формування методичної компетентності вчителів ІМ на основі 25 силабусів курсів методики викладання ІМ. Представлено систему професійної підготовки вчителів ІМ в університетах США, схарактеризовано її структуру, інтеграційні властивості, елементи, принципи, ознаки, законодавчу базу, концептуальну спрямованість. Обґрунтовано, що підготовка вчителів ІМ є підсистемою національної системи вищої освіти США, демонструючи властивості відкритості, динамічності, цілеспрямованості й гнучкості, які сприяють її когерентності і діалектичній взаємозв’язаності; схарактеризовано методологічні підвалини, які зумовили ґенезу і сучасний стан системи підготовки вчителів ІМ, концептуальні положення, на які спирається функціонування й удосконалення означеної системи; проаналізовано організаційно-змістові і дидактичні умови професійної освіти вчителів ІМ; виявлено сучасні тенденції функціонування системи іншомовної педагогічної освіти у США. Розглянуто організаційно-змістові підходи підготовки вчителів ІМ у США на основі навчально-методичної документації 45-и освітніх програм. Представлено якісно-кількісні характеристики освітніх програм. Проаналізовано особливості практичної підготовки та організацію науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів ІМ в університетах США. Схарактеризовано сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. Представлено результати компаративного аналізу систем підготовки вчителів ІМ в Україні і в США. Отримані порівняльні дані тенденцій розвитку й функціонування освітніх систем вищезгаданих країн дали змогу виділити перспективні напрями модернізації вітчизняної галузі підготовки вчителів ІМ з урахуванням інноваційних ідей досвіду США на державному, інституційному та особистісному рівнях за нормативно-правовим, концептуальним й організаційно-змістовим напрямами.
Abstract. In the thesis a systematic analysis of foreign language teacher education in the US universities has been carried out, its theoretical, didactic and organizational underpinnings have been highlighted with a view of identifying possibilities of utilizing flagship ideas of the US teacher preparation experience to advance the system of language teacher education in Ukraine. The thesis is a comprehensive examination of the key tenets of the field of foreign language teacher education and its basic methodological framework which determine the ontology, developmental trends and functioning of the language teacher education system in the US universities, student teachers’ competence development, organisational and didactic approaches salient in language teacher education in the USA. Furthermore, congruencies and discrepancies in the mainstream practices of language teacher preparation in the Ukrainian and American universities have been accentuated for the purpose of proposing venues of reforming the national teacher education system of Ukraine based on the innovative ideas drawn from the US experience.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/504
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levrints_M_Teoretychni_i_metodychni_zasady_pidhotovky_maibutnikh_uchyteliv_2020.pdfЛеврінц Маріанна: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-Хмельницький національний університет, Берегове-Хмельницький, 2020. 41 с.30.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons