Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/504
Title: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: іншомовна педагогічна освіта;професійна підготовка вчителів іноземних мов;майбутній учитель;система;освітня програма;фахова компетентність;дидактичні підходи;університет;США
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький: «Термінова поліграфія»
Type: Thesis
Citation: Леврінц, М..: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США (автореф. дис. д-ра пед. наук). Хмельницький, «Термінова поліграфія», 2020. 41 p.
Abstract: У дисертації здійснено системний аналіз професійної підготовки вчителів ІМ в університетах США, схарактеризовано теоретичні, дидактичні й організаційні особливості функціонування іншомовної педагогічної освіти у США, обґрунтовано можливості використання прогресивного досвіду досліджуваної країни у вітчизняній практиці підготовки вчителів ІМ. У дослідженні проаналізовано сутність професійної підготовки вчителів ІМ у США, виявлено ключові методологічні положення, що зумовлюють тенденції розвитку і функціонування системи підготовки вчителів ІМ у США, особливості формування фахової компетентності майбутніх учителів ІМ, організаційні умови і дидактичні підходи у підготовці вчителів галузі іншомовної освіти у США. Виявлено подібні й відмінні риси систем підготовки вчителів ІМ в університетах України і США, на основі чого запропоновано шляхи поліпшення вітчизняної галузі іншомовної педагогічної освіти з урахуванням інноваційних ідей досвіду США. Розроблено авторську класифікацію моделей підготовки вчителів ІМ. Розглянуто підходи до формування фахової компетентності майбутніх учителів ІМ в університетах США. Окреслено дидактичні підходи до формування іншомовної комунікативної, методичної, культурологічної та науково-дослідницької компетентностей майбутніх учителів ІМ у педагогічній теорії і практиці США. Схарактеризовано сучасний стан іншомовної освіти США. Здійснено докладне вивчення підходів до формування методичної компетентності вчителів ІМ на основі 25 силабусів курсів методики викладання ІМ. Представлено систему професійної підготовки вчителів ІМ в університетах США, схарактеризовано її структуру, інтеграційні властивості, елементи, принципи, ознаки, законодавчу базу, концептуальну спрямованість. Обґрунтовано, що підготовка вчителів ІМ є підсистемою національної системи вищої освіти США, демонструючи властивості відкритості, динамічності, цілеспрямованості й гнучкості, які сприяють її когерентності і діалектичній взаємозв’язаності; схарактеризовано методологічні підвалини, які зумовили ґенезу і сучасний стан системи підготовки вчителів ІМ, концептуальні положення, на які спирається функціонування й удосконалення означеної системи; проаналізовано організаційно-змістові і дидактичні умови професійної освіти вчителів ІМ; виявлено сучасні тенденції функціонування системи іншомовної педагогічної освіти у США. Розглянуто організаційно-змістові підходи підготовки вчителів ІМ у США на основі навчально-методичної документації 45-и освітніх програм. Представлено якісно-кількісні характеристики освітніх програм. Проаналізовано особливості практичної підготовки та організацію науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів ІМ в університетах США. Схарактеризовано сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. Представлено результати компаративного аналізу систем підготовки вчителів ІМ в Україні і в США. Отримані порівняльні дані тенденцій розвитку й функціонування освітніх систем вищезгаданих країн дали змогу виділити перспективні напрями модернізації вітчизняної галузі підготовки вчителів ІМ з урахуванням інноваційних ідей досвіду США на державному, інституційному та особистісному рівнях за нормативно-правовим, концептуальним й організаційно-змістовим напрямами.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/504
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat Levrints.pdfЛеврінц, М..: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США (автореф. дис. д-ра пед. наук). Хмельницький, «Термінова поліграфія», 2020. 41 p.30.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.