Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/543
Title: Концептуальні засади освіти дорослих Великої Британії у психолого-педагогічних дослідженнях
Other Titles: The conceptual foundations of adults education of Great Britain in psychological and pedagogical researches
Authors: Орос Ільдіко
Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Keywords: концептуальні засади;освіта дорослих;Велика Британія;психолого-педагогічні дослідження;освіта упродовж усього життя
Issue Date: 2018
Publisher: СНУ імені Лесі Українки
Type: dc.type.article
Citation: In Педагогічний часопис Волині. 2018. № 3(10). с. 58-65.
Series/Report no.: № 3 (10)
Abstract: Резюме. У статті розглянуто концептуальні засади освіти дорослих Великої Британії у психолого-педагогічних дослідженнях. Мета дослідження: схарактеризувати концептуальні основи освіти дорослих Великої Британії у психолого-педагогічних дослідженнях. З’ясовано, що всі концепції поділяються на дві групи. Схарактеризовані концепції освіти дорослих дають можливість зробити висновки, що в концепціях першої групи є схожість їх теоретичних положень: культивується ідея отримання освіти з метою саморозвитку, самовдосконалення; підкреслюється фізіолого-психологічна здатність дорослих до навчання, а не лише це характерно лише в дитячому і юнацькому віці, що пов’язано з тим, що автори концепцій базуються в процесі розвитку своїх теорій на певні філософські, психологічні, педагогічні та соціальні позиції. Для цих концепцій характерна «розмитість» меж освітніх категорій на теоретичному рівні, зближення їх позиції, а також у певній мірі дублювання освітніх напрямів. Але в концепціях проблема додаткової освіти дорослих трактуються по-різному. Розглянуті нами концепції освіти дорослих другої групи об’єднує ставлення до їхнього досвіду як основи навчання, до соціокультурного оточення, до психологічного розвитку особистості. У всіх визначеннях концепцій підкреслено тривалий процес навчання дорослих, в якому увага зосереджена на потребах людей; в концепціях відображено втілення ідеї освіти упродовж усього життя.
Abstract. The conceptual foundations of adults education of Great Britain in psychological and pedagogical researches are considered. It is found that all concepts are divided into two groups. The purpose of the study is to characterize the conceptual foundations of adult education in Great Britain in psychological and pedagogical research. The described adult education concepts make it possible to conclude that in the concepts of the first group there is a similarity of their theoretical positions: the idea of obtaining education for the purpose of self-development, self-improvement is cultivated; emphasizes the physiological and psychological ability of adults to study, and not only this is characteristic only in childhood and adolescence, due to the fact that the authors of the concepts are based in the development of their theories on certain philosophical, psychological, pedagogical and social positions. For these concepts, the "blurriness" of the boundaries of educational categories on the theoretical level, the convergence of their position, and also to some extent the duplication of educational directions is characteristic. But in concepts, the problem of additional education adults are treated differently. The concept of adult education of the second group, considered by us, combines the attitude to their experience as the basis of learning, the socio-cultural environment, and the psychological development of the individual. All definitions of concepts emphasize the long learning process of adults, in which attention is focused on the needs of people; Concepts reflect the embodiment of the idea of education throughout their lives.
Резюме. Рассмотрены концептуальные основы образования взрослых Великобритании в психолого-педагогических исследованиях. Выяснено, что все концепции делятся на две группы. Цель исследования: охарактеризовать концептуальные основы образования взрослых Великобритании в психолого-педагогических исследованиях.
Description: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15027
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/543
ISSN: 2415-8143
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pchv_2018_3 (1).pdfIn Педагогічний часопис Волині. 2018. № 3(10). с. 58-65.423.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons