Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/101
Title: The use of learner reading aloud in the English lesson: A look at the micro and macro levels of oral reading
Authors: Huszti, Ilona
Keywords: English lesson;micro-and macro levels;reading comprehension;teaching
Issue Date: 2009
Publisher: PoliPrint
Type: Book
Abstract: A kárpátaljai magyar iskolákban elterjedt gyakorlat, hogy az angoltanárok hangosan olvastatják a tanulókat az angolórákon (Huszti, 2002, 2003a, 2003b). Néhány kutató (pl. Helgesen és Gakuin, 1993) a hagyományos értelemben használt hangos olvasási technika ellen lép fel, hangsúlyozva, hogy az lelassítja az olvasási folyamatot, és az olvasók általában nem képesek a jelentésalkotásra koncentrálni, amikor hangosan olvasnak. Ezeket a kijelentéseket azonban semmilyen kutatási eredmények nem támasztják alá. Ha ilyen ellenvetések léteznek a hangos olvasás osztálytermi használatával kapcsolatban, miért alkalmazzák mégis a tanárok, mindenféle helytelenítés és figyelmeztetés ellenére? A jelen kötetben részletezett kutatás szükségességét az indokolta, hogy kielégítő választ kaphassak a fenti kérdésre. A kutatás fő célja pedig az volt, hogy bizonyítékot gyűjtsek, melyek alátámasztják vagy megcáfolják a hangos olvasással kapcsolatos szakirodalmi feltételezéseket. A kutatás elvégzésének a szükségessége abból is adódott, hogy mindeddig nem létezett olyan tanulmány, mely a kárpátaljai magyar iskolákban tanuló, magyar ajkú gyerekek angol nyelvű olvasási „hibáit” vizsgálta volna. Mivel e témában nem folytak eddig kutatások, ez a munka hiánypótlónak tekinthető. A kutatást végül az motiválta, hogy magam szerettem volna empirikus adatokat gyűjteni arról, hogyan viszonyulnak a tanárok a tanulók hangos olvasás során ejtett „hibáihoz”, illetve hogyan kezelik ezeket. Azt remélem, hogy a kutatási eredmények és implikációk majd hozzájárulnak általában az olvasási folyamat jobb megértéséhez, és az angol nyelvű olvasás tanításának módszertanához a kárpátaljai magyar iskolákban. Az első fejezet bevezető rész, mely a részletezett kutatás elvégzésének szükségességét tárgyalja, illetve áttekintést nyújt a kötetről. A második fejezet bemutatja azt a környezetet, melyben a kutatás folyt. A harmadik fejezet áttekinti és összegzi az értekezés központi témájával foglalkozó angol-, magyar-, ukrán- és orosznyelvű szakirodalmat (pl. olvasási modellek, a hangos olvasás mint alulról felfelé irányuló modell, olvasási „hibák” és hibaelemzés, a nyelvtanárok olvasási „hibákhoz ” való viszonyulása). A szakirodalmi elemzésből és a kutatás szükségszerűségének okaiból következnek a hipotézisek, melyeket a negyedik fejezet első pontja tartalmaz. Itt találhatók a kutatási kérdések is. A további alfejezetek a kutatás módszertanával foglalkoznak, bemutatják a benne részt vett alanyokat (tanulók, tanárok, vezető módszertani szaktanácsadók) és az alkalmazott kutatási eszközöket (olvasási készségmérő teszt és eredményei; hangos olvasásra szánt szövegek; tanulói, tanári és szaktanácsadói interjúk; szövegértést mérő tesztek; osztálytermi megfigyelés; tantervelemzés). Ez a fejezet szintén beszámol a kutatási eszközök előzetes kipróbálásának folyamatáról. Végül a fejezet részletesen vázolja az adatgyűjtést és az adatelemzés módszereit. Az ötödik fejezet bemutatja a különböző kutatási eszközökön keresztül nyert eredményeket, míg a hatodik fejezet elemzi, magyarázza és értelmezi őket a kutatási kérdéseknek megfelelően. A hetedik fejezet összegzi az eredményeket, levonja a kutatás következtetéseit és rámutat annak fő implikációira, melyek arra vonatkoznak, hogyan járul hozzá a tanulmány az olvasáskutatáshoz és az olvasástanításhoz, különös tekintettel a kárpátaljai magyar iskolákra. A kötet végén 17 elemet tartalmazó függelék található. Itt mutatjuk be a már említett kutatási eszközöket, Kenneth Goodman tanulói félreolvasások elemzésére szánt rendszerét, illetve néhány mintaoldalt az elolvasott szövegekben feltűntetett tanulói félreolvasásokkal. Kötetünket nyelvpedagógiát oktatóknak és kutatóknak, felsőoktatási intézmények szakirányú hallgatóinak, illetve gyakorló angoltanároknak ajánljuk. У роботі розглянуто тему з методики викладання англійської мови: використання техніки читання вголос. Книга описує дослідження, що авторка посібнику провела серед учнів 6-го класу закарпатських шкіл з угорською мовою навчання. Метою дослідження була зрозуміти причини, з яких вчителі англійської мови використовують техніку читання вголос на уроках англійської мови, а також проаналізувати помилки, що учні роблять в процесі читання вголос. У книзі говориться про взаємозв’язок читання вголос і зрозуміння прочитаного тексту учнями, роль вчителя при виправленні помилок учнів. Подані загальні висновки та педагогічні й дослідницькі імплікації, що були сформовані на результатах даного емпіричного дослідження. Посібник рекомендується викладачам методики, молодим науковцям, аспірантам, здобувачам наукових ступенів, студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також вчителям, які викладають англійську мову в школі.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/101
ISBN: 978-966-7966-87-4
Appears in Collections:Huszti Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
huszti_ilona_the_use_of_learner_reading_aloud_in_the_english_lesson.pdfHuszti Ilona: The use of learner reading aloud in the English lesson: A look at the micro and macro levels of oral reading. PoliPrint, Ungvár, 2009. 192 p.5.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.