Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1194
Title: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр.
Other Titles: Development of the content of school humanitarian education in Transcarpathia in the period of 1919–1939
Authors: Депчинська Іветта
Depchynska Ivetta
Depcsinszka Ivett
Keywords: гуманітарна освіта;зміст шкільної гуманітарної освіти;напрями, методи, форми організації навчальної діяльності;Підкарпатська Русь;Закарпаття
Issue Date: May-2019
Publisher: Рівненський державний гуманітарний університет
Type: dc.type.thesis
Citation: Депчинська І. А.: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, 2019. 22 с.
Abstract: Резюме. У дисертації висвітлено чинники розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі періоду 1919–1939 рр. Схарактеризовано періоди розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти, розкрито напрями, методи, форми, обґрунтовано сутність поняття «розвиток змісту гуманітарної освіти» на основі системно-структурного аналізу, який уможливив виокремлення складників і найважливіших принципів розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти Підкарпатської Русі. Висвітлено організаційні засади розвитку шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в 1919–1939 рр. Подальшого розвитку набула оцінка внеску культурно-освітніх діячів, письменників, педагогів Закарпаття у процес розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти, а також ролі педагогічних товариств, педагогічної періодики в розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти. До наукового обігу введено нові документи, факти, що базовані на виявлених архівних матеріалах. Розкрито основні положення глобального методу та доведено його ефективне використання у процесі вивчення іноземних мов. Констатовано, що творчі надбання педагогів минулого на Закарпатті є актуальними та можуть бути використані в сучасному навчально-виховному процесі загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, у діяльності вчителів, педагогів.
Abstract. The dissertation highlights the factors of development of the content of school humanities education in the schools of Subcarpathian Russia of the period 1919–1939. The periods are characterized development of the content of school humanitarian education, directions, methods, forms, the essence of the concept "development of the content of humanitarian education" on its basis is substantiated the system-structural analysis, which allowed the separation of components and the most important principles of development of the content of school humanitarian education in Pidkarpatska Rus. New documents and facts based on the discovered ones have been introduced into scientific circulation archival materials. The main provisions of the global method are revealed and proved its effective use in the process of learning foreign languages. It is stated that the creative achievements of teachers of the past in Transcarpathia are relevant and can be used in the modern educational process secondary and higher educational institutions, in the activities of teachers, educators.
Description: Зростання національної самосвідомості на хвилі патріотизму, ідентичності, самобутності, посилення уваги до регіонального, краєзнавчого, полікультурного компонента змісту освіти актуалізують потребу ґрунтовного дослідження й об’єктивного аналізу історико-педагогічної спадщини шкільництва краю для творчого використання здобутків минулого в сучасному освітньому процесі. У такому вимірі досвід розбудови демократичного суспільства на теренах Закарпаття у міжвоєнний період (період розвитку Закарпаття у складі Чехословаччини (1919–1939 рр.) видається знаковим і перспективним. Його аналіз уможливлює розкриття цінних надбань щодо практики, методів і форм гуманітарної освіти на засадах ідей гуманізму, демократизму, полікультурності.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1194
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Depcsinszka Ivett

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat.Saved.pdfДепчинська І. А.: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, 2019. 22 с.494.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons