Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1195
Title: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр.
Authors: Депчинська Іветта
Depchynska Ivetta
Depcsinszka Ivett
Keywords: гуманітарна освіта;зміст шкільної гуманітарної освіти;напрями, методи, форми організації навчальної діяльності;Підкарпатська Русь
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет-Рівненський державний гуманітарний університет
Type: dc.type.scienceCandidate
Citation: Депчинська І. А.: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр. Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет-Рівненський державний гуманітарний університет, Ужгород, 2019. 338 с.
Abstract: Резюме. У дисертації вперше досліджено етапи (чотири етапи: становлення, розбудови, утвердження, суперечностей) та розкрито передумови (історичні, соціально-політичні, культурно-освітні, матеріально-економічні), чинники, особливості розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти Закарпаття міжвоєнного періоду. У процесі аналізу історико-cоціальних особливостей розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти Закарпаття міжвоєнного періоду виявлено, що у зазначений період шкільництво краю розвивалось на засадах пріоритетних ідей: демократичній (реалізовувалася в чеських школах та, частково, в школах з угорською мовою викладання); єдності слав’ян (по обидва боки Карпат, що втілювалася через утвердження російської мови та літератури; національній (що реалізовувалася шляхом утвердження в окремих школах української мови та літератури); полікультурності в освіті (розбудова шкіл з чеською мовою навчання, функціонування шкіл з угорською, німецькою та єврейською мовами навчання).
Резюме. В диссертации впервые исследованы этапы (четыре этапа: становление, развития, утверждения, противоречий) и раскрыто предпосылки (исторические, социально-политические, культурно-образовательные, материально-экономические), факторы, особенности развития содержания школьного гуманитарного образования Закарпатья межвоенного периода. В процессе анализа историко-Социальный особенностей развития содержания школьного гуманитарного образования Закарпатья межвоенного периода выявлено, что в указанный период школьное края развивалось на основе приоритетных идей: демократической (реализовывалась в чешских школах и, частично, в школах с венгерским языком преподавания) единства славян (по обе стороны Карпат, что воплощалась через утверждение русского языка и литературы; национальной (реализуемой путем утверждения в отдельных школах украинского языка и литературы) поликультурности в образовании (развитие школ с чешским языком обучения, функционирования школ с венгерским, немецком и еврейском языках обучения).
Abstract. The dissertation for the first time investigates the stages (four stages: formation, development, assertion, contradictions) and reveals the preconditions (historical, socio-political, cultural-educational, material-economic), factors, features of the content of school humanitarian education in Transcarpathia of the interwar period.
Description: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти Закарпаття досліджуваного періоду розкрито у контекстах: динамічному (виокремлення етапів у розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти, кожен з яких характеризується своїм внеском у загальний процес), специфічному (відображає особливості розвитку змісту гуманітарної освіти: переважання практичного компонента у змісті освіти над теоретичним; відсутність єдиних планів і програм; відсутність навчально-методичного забезпечення та його стрімкий розвиток), факторному (сукупність соціальних і політичних чинників, які впливали на розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти Закарпаття досліджуваного періоду: «мовне питання»; політичний рух; діяльність педагогічних та освітніх товариств; вплив церкви, релігійних конфесій; вплив і внесок передових освітян краю та представників еміграції, а також педагогічної періодики). За результатами дослідження доведено, що втілення прогресивних ідей з розвитку змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті досліджуваного періоду в сьогоднішню освітню практику можливе у відношені до кожного із компонентів реалізації змісту гуманітарної освіти: цільового, змістового, процесуального, результативного.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1195
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Depcsinszka Ivett

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation.Saved.pdfДепчинська І. А.: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр. Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет-Рівненський державний гуманітарний університет, Ужгород, 2019. 338 с.7.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons