Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКучай Олександрuk
dc.contributor.authorОрос Ільдікоuk
dc.contributor.authorКучай Тетянаuk
dc.contributor.authorKuchai Oleksandren
dc.contributor.authorOros Ildikoen
dc.contributor.authorKuchai Tatianaen
dc.contributor.authorKucsáj Olekszandrhu
dc.contributor.authorOrosz Ildikóhu
dc.contributor.authorKucsáj Tetjánahu
dc.date.accessioned2022-02-07T11:18:58Z-
dc.date.available2022-02-07T11:18:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationIn Zeszyty Naukowe KSW. Seria C: Nauki pedagogiczne. 2020. Tom L, Zeszyt 17. Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki. s. 165-174.en
dc.identifier.issn2543-585X-
dc.identifier.urihttp://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1636-
dc.description.abstractРезюме. У статті виявлено теоретичні засади професійної підготовки вчителя у контексті євроінтеграційних процесів. Сучасний учитель повинен володіти як теоретичними інноваційними підходами до організації навчання, так і практичними технологіями, які доцільно застосовувати в навчальному процесі. Виокремлено три парадигмальні зміни педагогічної освіти. Професійна підготовка вчителів зосереджена на розвитку таких якостей і рис, як професіоналізм, творчість, рефлексія, креативність, самостійність, незалежність, терпимість, відкритість, комунікативність.uk
dc.description.abstractAbstract. The article reveals the theoretical foundations of teacher training in the context of European integration processes. A modern teacher must possess both theoretical innovative approaches to the organization of learning, and practical technologies that are appropriate to apply in the learning process. There are three paradigmatic changes in pedagogical education. The professional training of teachers focuses on the development of such qualities and features as professionalism, creativity, reflection, creativity, autonomy, independence, tolerance, openness, communicative.en
dc.description.abstractStreszczenie. Artykuł przedstawia teoretyczne podstawy przygotowania nauczycieli w kontekście procesów integraqi europejskiej. Współczesny nauczyciel musi posiadać zarówno teoretyczne, jak i innowacyjne podejście do organizacji uczenia się oraz praktyczne technologie, które są celowe do zastosowania w procesie uczenia się. Istnieją trzy paradygmatyczne zmiany w edukacji pedagogicznej. Szkolenie nauczycieli koncentruje się na rozwoju takich cech i funkcji, jak profesjonalizm, kreatywność, refleksja, samodzielność, niezależność, tolerancja, otwartość, komunikacja.pl
dc.language.isouken
dc.publisherKujawska Szkoła Wyższa we Włocławkuen
dc.relation.ispartofseriesSeria C: Nauki pedagogiczne;Tom L, Zeszyt 17.-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectучительuk
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk
dc.subjectосвітаuk
dc.subjectнавчальний процесuk
dc.subjectteacheren
dc.subjectvocational trainingen
dc.subjecteducationen
dc.subjecteducational processen
dc.titleПрофесійна підготовка вчителя у контексті євроінтеграційних процесівen
dc.title.alternativeProfessional teacher training in the context of euro-integration processesen
dc.title.alternativeProfesjonalne przygotowanie nauczyciela w kontekście procesów integracji europejskiejen
dc.typedc.type.studyen
Appears in Collections:Kucsáj Tetjána
Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucsaj_O_Orosz_I_Kucsaj_T_Profesiina_pidhotovka_vchytelia_u_konteksti_2020.pdfIn Zeszyty Naukowe KSW. Seria C: Nauki pedagogiczne. 2020. Tom L, Zeszyt 17. Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki. s. 165-174.431.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons