Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1668
Title: A magyar nyelv kárpátaljai helyzetéről
Authors: Csernicskó István
Черничко Степан
Csernicsko Istvan
Keywords: kárpátaljai magyar nyelvhasználat;nyelvi helyzet;kétnyelvűség;nyelvi attitűd;nyelvi sztereotípia;nyelvi kontaktusok;nyelvi jogok
Issue Date: Apr-2004
Publisher: Akaprint Kft.
Type: dc.type.researchArticle
Citation: In Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. 2004. április. 49. évfolyam, 4. szám. pp. 473-480.
Series/Report no.: A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata;49. évfolyam, 4. szám
Abstract: A kárpátaljai magyar közösség nyelvi helyze­tét meghatározó legfontosabb tényezők átte­kintése alapján azt a következtetést fogal­maz­hatjuk meg, hogy bizonyos faktorok a nyelvcsere, mások ellenben a nyelvmegtar­tás irányába hatnak.Azt is láthatjuk, hogy nyil­vánvalóan vannak különbségek a magyar nyelv Magyarországon és Kárpátalján hasz­nált változatai között, ám jóval több a közös vonás. Ezek az eltérések a különböző társa­dalmi, politikai, gazdasági körülmények kö­zött élő nemzetrészek esetében természete­sek (vö. Lanstyák, 1995). A magyar nyelv egyes regionális változatai közötti különbsé­geket azonban nem szabad tragikusként érté­kelnünk. A külön fejlődés ugyanis „kettőn áll”: nyilvánvaló, hogy a határon túli magyar kö­zösségek nyelve kicsit másképpen, másfelé változott az elmúlt évtizedekben, mint a ma­gyarországi, de a trianoni Magyarországon be­lül sem maradt meg a magyar nyelv 1918 előtti állapotában.
Description: http://real.mtak.hu/25146/1/jav_csernicsko_matud.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1668
ISSN: 0025-0325
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Csernicskó István

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Csernicsko_I_A_Magyar_nyelv_Karpataljai_helyzeterol_2004.pdfIn Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. 2004. április. 49. évfolyam, 4. szám. pp. 473-480.8.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons