Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2450
Title: Analysis of the automotive industry development trends in Ukraine
Other Titles: Az ukrajnai autóipar fejlődési tendenciáinak elemzése
Аналіз тенденцій розвитку автомобільної промисловості в Україні
Authors: Poyda-Nosyk Nina
Robert Bacho
Pojda-Noszik Nina
Bacsó Róbert
Бачо Роберт
Пойда-Носик Ніна
Keywords: automotive industry;external factors of influence;development trends;dynamics of car manufacturing
Issue Date: 2022
Publisher: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. I. évfolyam, 2. szám. pp. 13-23.
Series/Report no.: ;I. évfolyam, 2. szám
Abstract: Abstract. An integral and strategically important part of the Ukraine's machine-building complex is the automotive industry, represented mainly by passenger cars. Decades ago, Ukraine had a powerful automotive complex, occupying a leading position among automakers in Eastern Europe. Unfortunately, today Ukraine's automotive industry is in a difficult situation due to the domestic potential crisis and the intense negative impact of numerous environmental factors, as well as Russian large-scale military invasion. The aim of the study is to develop proposals for the revival of the automotive industry in Ukraine based on the analysis of current trends and economic condition of the industry. The paper describes the main tendencies in the automotive industry of Ukraine during the period 2016-2021. It is stated that since 2014, Russia's armed aggression against Ukraine has led to a significant decline in the car industry. At the same time, the country has deteriorated in economic conditions, which in turn has affected the production of the automotive industry. It is investigated that only six automobile companies represent the automotive industry of Ukraine and the production capacity of which is amounted to about 250,000 cars per year, including large-scale assembly, and by a number of companies producing components and parts for vehicles. The last segment generates 7.7% of the value added of the machine-building industry of Ukraine and is characterized by an average level of value added in production (33.0% in 2020). Proximity to the border with the EU, cheap labor and sufficient raw materials make the western oblasts of Ukraine especially attractive for partnership with European auto giants. It is concluded that there is currently no automotive cluster in Ukraine. Thus, the further scientific investigations may focus on opportunities for creating an automotive cluster in Ukraine in collaboration with leading European partners.
Ukrajna gépgyártásának szerves és stratégiailag fontos része az autóipar, amelyet elsősorban a személygépkocsik képviselnek. Tíz évvel ezelőtt Ukrajnának hatalmas autóipara volt, amely vezető pozíciót töltött be a kelet-európai autógyártók között. Sajnos az ország autóipara ma nehéz helyzetben van a hazai termelési potenciál válsága és számos környezeti tényező intenzív negatív hatása, valamint Oroszország katonai műveletei miatt. A tanulmány célja, hogy a modern trendek és az ipar gazdasági helyzetének elemzése alapján javaslatokat dolgozzon ki az ukrajnai autóipar fellendítésére. A munka leírja Ukrajna autóiparának fő tendenciáit a 2016-2021 közötti időszakban. Megjegyzendő, hogy 2014 óta Oroszország Ukrajna elleni fegyveres fellépése az autóipar jelentős hanyatlásához vezetett. Ugyanakkor az országban romlottak a gazdasági viszonyok, ami az autóipar termelésére is hatással volt. Kimutatásra került, hogy Ukrajna autóiparát mindössze hat autógyártó vállalkozás képviseli, amelyek gyártási kapacitása évente körülbelül 250 000 autó, beleértve a nagyipari összeszerelést, valamint számos alkatrészgyártó céget is. Az utóbbi az ukrajnai gépgyártás hozzáadott értékének 7,7%-át adja és a termelés átlagos hozzáadott értéke jellemzi (2020- ban 33,0%). Az EU határának közelsége, az olcsó munkaerő és a kellő mennyiségű nyersanyag teszi Ukrajna nyugati régióit különösen vonzóvá az európai autóóriásokkal való együttműködés számára. A cikk szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy jelenleg nincs egységes autóipari klaszter Ukrajnában. Így a további tudományos kutatások egy ukrajnai autóipari klaszter létrehozásának lehetőségeire irányulhatnak, melyet vezető európai partnerekkel együttműködve működne az ország területén.
Резюме. Невід’ємною та стратегічно важливою частиною машинобудівного комплексу України є автомобільна промисловість, представлена переважно легковими автомобілями. Десятки років тому Україна мала потужний автомобільний комплекс, який займав лідируючі позиції серед автовиробників Східної Європи. На жаль, автомобільна промисловість України сьогодні перебуває у складній ситуації через кризу вітчизняного потенціалу та інтенсивний негативний вплив численних факторів навколишнього середовища, а також широкомасштабне військове вторгнення Росії. Метою дослідження є розробка пропозицій щодо відродження автомобільної промисловості в Україні на основі аналізу сучасних тенденцій та економічного стану галузі. У роботі описано основні тенденції в автомобільній промисловості України за період 2016-2021 рр. Зазначається, що з 2014 року збройна агресія Росії проти України призвела до значного занепаду автопрому. Водночас у країні погіршилися економічні умови, що в свою чергу вплинуло на виробництво автомобільної промисловості. Досліджено, що автомобільна промисловість України представлена лише шістьма автомобілебудівними підприємствами, виробничі потужності яких становлять близько 250 тис. автомобілів на рік, включаючи великовузлове складання, а також низкою компаній, що виробляють комплектуючі та деталі для транспортних засобів. Останній сегмент формує 7,7% доданої вартості машинобудівної галузі України та характеризується середнім рівнем доданої вартості у виробництві (33,0% у 2020 році). Близькість до кордону з ЄС, дешева робоча сила та достатня кількість сировини роблять західні області України особливо привабливими для партнерства з європейськими автогігантами. Зроблено висновок, що наразі в Україні відсутній автомобільний кластер. Таким чином, подальші наукові дослідження можуть бути зосереджені на можливостях створення в Україні автомобільного кластеру у співпраці з провідними європейськими партнерами.
Description: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00010508
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2450
ISSN: 2786-6734 (Print)
2786-6742 (Online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Acta Academiae Beregsasiensis. Economics
Bacsó Róbert
Pojda-Noszik Nina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pojda_Noszik_N_Bacso_R_Analysis_of_the_automotive_industry_development_2022.pdfIn Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. I. évfolyam, 2. szám. pp. 13-23.946.07 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons