Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/779
Title: Система професійної підготовки педагогічного персоналу для навчання дорослих
Other Titles: Professional training system for pedagogical staff for teaching adults
Authors: Орос Ільдіко
Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Keywords: система;професійна підготовка;педагогічний персонал;навчання дорослих;Велика Британія;курс «CELTA»;курс «DELTA»;програма «Професійний розвиток учителів»
Issue Date: 2019
Publisher: «Научен хронограф» ЕООД
Type: dc.type.article
Citation: In Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Том 3., № 1 (3). с. 26-28.
Series/Report no.: Том 3., № 1 (3)
Abstract: Резюме. У статті показано умовну класифікацію андрагогів зарубіжними вченими відповідно до їхніх ролей в освіті дорослих студентів: «тренери» – орієнтовані на формування в дорослих певних умінь, навичок, необхідних у професійній діяльності; «тьютори» – забезпечують супровід індивідуальної освітньої програми в системі підвищення кваліфікації; «фасилітатори» – полегшують процес долучення дорослої людини до знань; «модератори» – виконують функції консультантів; «ремісники» – їхніми основним принципом є: «роби так, як я»; на думку «дослідників», успішність навчання залежить від їхніх наукових досягнень. Доведено, що британські дослідники розглядають рольові позиції педагога-андрагога, які є взаємодоповнювані і взаємозалежні, завдяки чому андрагог дає дорослим студентам знання, виконуючи роль учителя, сприяє їхньому розвитку (рольова позиція гіда), формує необхідні професійні навички (рольова позиція тренера), допомагає кожному знайти своє місце у системі відносин (рольова позиція фасилітатора). Розглянуто приклади професійної підготовки педагогічного персоналу для навчання дорос- лих у Великій Британії. Показана підготовка викладачів англійської мови для роботи з дорослими, яка здійснюєть- ся за програмою двох рівнів: програма курсу «CELTA» (Certificate in English Language Teaching to Adults), після закінчення якої видається Кваліфікаційний сертифікат; другий рівень кваліфікації вчителів – це курс «DELTA» (Diploma in English Language Teaching to Adults), після закінчення якого видається диплом про навчання англійської мови дорослих. Проаналізовано програму «Професійний розвиток учителів», яка являє собою навчальний курс для професійного розвитку вчителів, пропонує структурований навчальний досвід з набором результатів навчання та критеріїв оцінки. Зручним для користування названою програмою є й те, що програма виставляється в Інтернет.
Abstract. The article shows the conditional classification of andragogues by foreign scholars according to their roles in the education of adult students: «trainers» – focused on the formation of certain skills, skills necessary for professional activity in adults; «Tutors» – provide support of the individual educational program in the system of advanced training; «Facilitators» – facilitate the process of joining an adult to knowledge; «Moderators» – act as consultants; «Artisans» – their main principle is «do as I do»; according to «researchers», the success of learning depends on their scientific achievements. It is proved that British researchers consider the role of Andragog pedagogue, which is complementary and interdependent, so that the andragog gives adult students knowledge as a teacher, promotes their development (the role role of the guide), forms the necessary professional skills (role position of the coach), helps Everyone finds his place in the system of relations (role position of the facilitator). Examples of professional training for adult education in the UK are considered. The preparation of English language teachers for working with adults is carried out according to the program of two levels: the program «CELTA» (Certificate in English Language Teaching to Adults), after which the Qualification Certificate is issued; The second level of teacher qualification is the «DELTA» (Diploma in English Language Teaching to Adults) course, after which a diploma in teaching adult English is issued. The «Professional Development of Teachers» program is analyzed, which is a training course for the professional development of teachers, offers structured learning experience with a set of learning outcomes and evaluation criteria. Convenient for using the named program is that the program is exhibited on the Internet.
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/779
ISSN: 2603-4859
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Professional training system for pedagogical staff for teaching adults (1).pdfIn Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Том 3., № 1 (3). с. 26-28.470.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons