Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/788
Title: Розвиток направлень освіти дорослого населення у Великій Британії у ХХІ столітті
Authors: Орос Ільдіко
Oros Ildiko
Orosz Ildikó
Keywords: розвиток;основні направлення освіти дорослого населення;освіта дорослого населення;Велика Британія;ХХІ століття;формальні і неформальні періоди навчання;структура системи освіти дорослих
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»
Type: dc.type.article
Citation: In Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2018. Випуск 59. с. 266–271.
Series/Report no.: Випуск 59
Abstract: Резюме. Розкрито основні направлення освіти дорослого населення у Великій Британії у ХХІ столітті. Сучасна структура системи освіти дорослих у Великій Британії передбачає поєднання формальних і неформальних періодів навчання. Це сприяє реалізації принципу неперервності у світі. На сучасному етапі розвитку освіти дорослих у Великій Британії привертає до себе увагу поява освітніх напрямів: передпенсійна освіта (pre-retirement education) та післяпенсійна освіта (post-retirement education). Мета статті: розкрити основні направлення освіти дорослого населення у Великій Британії у ХХІ столітті. Специфіка досліджуваного предмета зумовила потребу комплексного використання теоретичних методів: вивчення, аналіз та узагальнення фахової психолого-педагогічної літератури з питань досліджуваної проблеми. Наведено дані про функціональні обов’язки асоціацій, інших організацій, що діють у Великій Британії та Ірландії для допомоги в адаптації літнім людям після виходу на пенсію. У ХХІ столітті у Великій Британії відбувається розвиток направлень освіти дорослого населення: – в організації додаткової освіти особливим успіхом користується Відкритий університет з дистанційним навчанням у процесі якого використовують інноваційні форми і методи, що базуються на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях; – розвиваються різні форми освіти дорослих: формальна освіта, неформальна освіта, інформальна та інцидентальна освіта; – з метою реалізації принципу неперервності в освіті сучасна структура системи освіти дорослих передбачає поєднання формальних і неформальних періодів навчання; – відбувається розширення вікових меж дорослого населення. З’являються нові напрями додаткової освіти дорослих: передпенсійна освіта, освіта пенсійного віку: людей третього віку, освіта людей четвертого віку.
Abstract. The main directions of adult education in the United Kingdom in the 19th–21st century are revealed. The current structure of adult education in the UK involves a combination of formal and informal learning periods. This contributes to the principle of continuity in the world. At the present stage of the development of adult education in the United Kingdom, attention is drawn to the emergence of educational areas: pre-retirement education and post-retirement education. Purpose of the article is to reveal the main trends of adult education in the UK in the 21st century. Research methods. The specificity ofthe subject under study necessitated the comprehensive use of theoretical methods: the study, analysis and generalization of professional psychological and pedagogical literature on the issues of the problem under study. Data on the functional responsibilities of associations, other organizations operating in the UK and Ireland to assist in the adaptation of elderly people after retirement are given. In the 21st, the United Kingdom is developing the direction of adult education: – in the organization of additional education, the Open University with distance learning has particular success in using innovative forms and methods based on computer and telecommunication technologies; – development of various forms of adult education: formal education, non-formal education, informal and incidental education; – in order to implement the principle of continuity in education, the modern structure of the adult education system involves a combination of formal and informal learning periods; – there is an extension of the age limits of the adult population. There are new directions of additional education for adults: pre-retirement education, education of retirement age: people of the third age, education of people of the fourth age.
Description: http://psh.udpu.edu.ua/article/view/162353
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/788
ISSN: 2307-4922
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvytok napravlen dorosloho (1).pdfIn Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2018. Випуск 59. с. 266–271.2.16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons