Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1636
Title: Професійна підготовка вчителя у контексті євроінтеграційних процесів
Other Titles: Professional teacher training in the context of euro-integration processes
Profesjonalne przygotowanie nauczyciela w kontekście procesów integracji europejskiej
Authors: Кучай Олександр
Орос Ільдіко
Кучай Тетяна
Kuchai Oleksandr
Oros Ildiko
Kuchai Tatiana
Kucsáj Olekszandr
Orosz Ildikó
Kucsáj Tetjána
Keywords: учитель;професійна підготовка;освіта;навчальний процес;teacher;vocational training;education;educational process
Issue Date: 2020
Publisher: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Type: dc.type.study
Citation: In Zeszyty Naukowe KSW. Seria C: Nauki pedagogiczne. 2020. Tom L, Zeszyt 17. Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki. s. 165-174.
Series/Report no.: Seria C: Nauki pedagogiczne;Tom L, Zeszyt 17.
Abstract: Резюме. У статті виявлено теоретичні засади професійної підготовки вчителя у контексті євроінтеграційних процесів. Сучасний учитель повинен володіти як теоретичними інноваційними підходами до організації навчання, так і практичними технологіями, які доцільно застосовувати в навчальному процесі. Виокремлено три парадигмальні зміни педагогічної освіти. Професійна підготовка вчителів зосереджена на розвитку таких якостей і рис, як професіоналізм, творчість, рефлексія, креативність, самостійність, незалежність, терпимість, відкритість, комунікативність.
Abstract. The article reveals the theoretical foundations of teacher training in the context of European integration processes. A modern teacher must possess both theoretical innovative approaches to the organization of learning, and practical technologies that are appropriate to apply in the learning process. There are three paradigmatic changes in pedagogical education. The professional training of teachers focuses on the development of such qualities and features as professionalism, creativity, reflection, creativity, autonomy, independence, tolerance, openness, communicative.
Streszczenie. Artykuł przedstawia teoretyczne podstawy przygotowania nauczycieli w kontekście procesów integraqi europejskiej. Współczesny nauczyciel musi posiadać zarówno teoretyczne, jak i innowacyjne podejście do organizacji uczenia się oraz praktyczne technologie, które są celowe do zastosowania w procesie uczenia się. Istnieją trzy paradygmatyczne zmiany w edukacji pedagogicznej. Szkolenie nauczycieli koncentruje się na rozwoju takich cech i funkcji, jak profesjonalizm, kreatywność, refleksja, samodzielność, niezależność, tolerancja, otwartość, komunikacja.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1636
ISSN: 2543-585X
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Kucsáj Tetjána
Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucsaj_O_Orosz_I_Kucsaj_T_Profesiina_pidhotovka_vchytelia_u_konteksti_2020.pdfIn Zeszyty Naukowe KSW. Seria C: Nauki pedagogiczne. 2020. Tom L, Zeszyt 17. Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki. s. 165-174.431.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons